דף הבית > מאמרים > מאמרי כתב העת אקדמות (גליונות א' - כ"ב) > מחשבה יהודית - מחקר מחשבת ישראל
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
גרנות גיליון ג' "חכמת התורה" בתפיסתו של האפודיתואתי-וכשטוק פלורנס
גרנות גיליון ג' אינטגרציה בפרשנות: ההרמנויטיקה האגדית של המהר"ל מפראג ויזלברג יעל
גיליון כ"גפרידריך ניטשה כברסלבר: מסע אל קצה הרומנטיקהשנרב נדב
חדש אסור מן הנפש - על מקורותיו של הפחד מהמחשבהכהנא ברוך
"אחדות פלא בראשית וצו סיני" - הטבע והתורה במשנת הרב י"ד סולובייצ'קנבון חיים
גיליון חלהיות או להיראות - הרהורים על היחס צורה-תוכן בעולם המודרני לאור המקורות העתיקיםליברזון יוסף צ'
גיליון ו"סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" - חלום יעקב ודימויו העצמי של הרמב"םאייזנמן אסתי
גיליון ב"לחשי ההויה" - עיון בשיר של הראי"ה קוקבאט אבי
גיליון ג"הישן יתחדש והחדש יתקדש" - בקורת הדת ודרכים להתחדשותה בהגותו המוקדמת של הראי"ה קוקבן-ארצי חגי
גיליון וגם משנה ראשונה היא ציונית (תגובה)בן-ארצי חגי
גיליון יחכמי המזרח והקנאות הדתית: נקודות לקראת בחינה מחודשתבראון בנימין
גיליון גהלכה ומלוכה - מוסר, פוליטיקה והתחדשות ההלכה במשנת הראי"ה קוקברהולץ עמיחי
גיליון י"אורות האדם" - בט"ו פסקאות ובשלושה מעגליםהרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון ומשנה ראשונה במקומה עומדת (תגובה)וינמן צבי
גיליון טתפילות ארעיות לראי"ה קוקלוין יעל
גיליון זגבולות המפגש בין יהדות רבנית למיסטיקה מוסלמית - חלק א': חוג חסידי מצרים והצוּפיות - רקע היסטורי ורעיונימימון דב
גיליון חגבולות המפגש בין יהדות רבנית למיסטיקה מוסלמית - חלק ב': רבי אברהם בן הרמב"ם וחוג חסידי מצריםמימון דב
גיליון געבודת הלב - קווים אחדים להבנת משנת התפילה של הרמב"םסטולמן אביעד
גיליון באמת ללא שיטה - עיונים בהגותו היהודית של מרטין בוברעדן יוחאי
גיליון חשכנות וקורת גג - על שני עקרונות דרשנות צורניים בכתבי ר' צדוק הכהן מלובליןפרידלנד בן ארזה שרה
גיליון יהראי"ה קוק ופוסט-מודרניזם: הערך ההכרתי של טענות אמת דתיותרוס תמר
גיליון אמאמרים ומחקרים בנושא הנסעמיתי בית מורשה
גיליון אעל תפיסת הנס של המהר"לעמיתי בית מורשה
כמיתרים על עץ - כתבי הקודש והקריאה בהם בעקבות עמנואל לוינסאורחים
בין ניגון השתיקה לקדושת הדומייה - היחס לכפירה במשנתם של ר' נחמן מברסלב והראי"ה קוקאורחים
תגובתו של "קנאי" - תגובה לדוד ענקי (אקדמות יז)אורחים
דרכים עוקפות הלכה - עיונים ראשוניים במגמות א-נומיות במאה העשריםאורחים
על צמצומים ומה שביניהם - שלוש מדרגות במושג השלמותאורחים
"כעובד לעובדא זו" - אל זר ועבודה זרה בהגות החסידיתאורחים
"אף אני לכך נכנסתי" לעולם הזה - אשת רבי חנינא בן דוסא כ'פלונית'אורחים
"גרביים בפנים וגרביים בחוץ" - הלבוש החרדי ותפיסת הזמן בעולם הדתיאורחים
גיליון י"ח"אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו" - על חשיבותו של הספר עבודה שבלב מאת הרב י"ד סולובייצ'יקקרומביין אליקים
גיליון ט"זעל המיסטיקה בעולמו של ר' נחמן מברסלב (על ספרו של צ' מרק, מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב)רואי ביטי
גיליון י"דאינדיבידואליזם וחברה, חירות ונורמה - קריאה חדשה בכתבי הראי"ה קוקרוזנק אבינועם
גיליון י"דמאמר הדור לדורנושרלו יובל
גיליון י"זהרב טאו על האומה הפלשתינית - סקירה וביקורתאחיטוב יוסקה
גיליון י"טהפנקסים הנעלמים (על ספרו של הראי"ה קוק, קבצים מכתב יד קדשו)אברמוביץ אודי
גיליון כ'הלל צייטלין הבלתי ידוע והחסידות (על ספרו של ה' צייטלין, רבי נחמן מברסלב: צער העולם וכיסופי משיח - שתי מסות, מבוא והערות י' מאיר)אבלמן עשהאל