דף הבית > מאמרים > מאמרי כתב העת אקדמות (גליונות א' - כ"ב) > מחשבה יהודית - מחשבה דתית
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
בין "פיתוי הפיתוי" של לוינס במסכת שבת ל"שיבוש השיבוש" במסכת סנהדרין - על חופש המחשבה והעבדות לה.שוורץ לנג יפעת
גיליון כ"גהזהירים והתמימים: תגובה למאמרו של חיים נבון 'כמה מסוכן הריסות הסדרים הישנים' (אקדמות כ"ב)מלכיאל אליעזר
גיליון כ"גבין אמת קוצקאית להרמוניה אחדותיתלדרברג נתנאל
גיליון כ"געל "מות אלוהים" ותחיית המתים בהגותו של השלבונדי דרור
גיליון טמענה למגיביםנבון חיים
גיליון חרציונליזם ומיסטיקה ביהדות הדתית בזמננואחיטוב יוסקה
גיליון אהרהורים על הנס ומשמעותו לדורנואדמנית גדעון
גיליון חלקראת מסורת חדשה - חיפוש אחר תכנים בעולם משתנהשכטר יוסף (ז"ל)
גיליון ומהפכה בהבנת המושגיםברזל אלכסנדר
גיליון יא"קידוש השם" ו"חילול השם" — השכר והנזקבלידשטיין יעקב
גיליון כעל פטריארכיה וקולות נשיים — מבט ביקורתי על לימוד תורה לנשים בתפיסת הרב שג"רבראל אסתי
גיליון יטבין ניגון השתיקה לקדושת הדומייה — היחס לכפירה במשנתם של ר' נחמן מברסלב והראי"ה קוקבן הראש יונתן
גיליון יחתגובתו של "קנאי" — תגובה לדוד ענקי (אקדמות יז)ברגר דוד
גיליון טז״חדש תחת השמש״ — הלכה ואורתודוקסיה יצירתית אצל הרב יואל בן–נוןגבריהו עמית
גיליון יח תאולוגיה של השיח הבינדתי — מיפוי ראשוניגושן–גוטשטיין אלון
גיליון יחבין אמונה להלכה — קריאה הלכתית–מציאותית באירועי ההתנתקות ופינוי עמונההנקין יהודה הרצל
גיליון יטשירת שמואל הנגיד בעיני עצמה — הצעה לקריאה בשירת החול של שמואל הנגידטבול ראובן
גיליון כלאן נושבת הרוח? — מחשבה דתית עכשווית לנוכח הפוסט–מודרניזם — סקירה וביקורתכהנא ברוך
גיליון ידאינדיבידואליזם, אידאליות וייחוד אישימלכיאל אליעזר
גיליון יחתפילת כל פה — תפילות שנכתבו לקראת תהליך ההתנתקות (קיץ תשס"ה) ובעקבותיומרקס דליה שרה
גיליון יא"ונקריב עצמנו את קורבן ה' כעולות כליל לגבוה" — פרעות תתנ"ו בראי המחקר המודרני (על הספרים של י' יובל, שני גויים בבטנך: יהודים ונוצרים — דימויים הדענקי דוד
גיליון טואופקי עבר והווה ביהדות זמננו (על ספרו של א' שגיא, אתגר השיבה אל המסורת)פיקאר אריאל
גיליון יטעל מהותנות, אימהות ותפילות נשים (על ספרה של ע' לביא, תפילת נשים)פנחסי חנה
גיליון טויהדות ללא אידאולוגיה — איגרת לבני הצעירקופל משה
גיליון יח"אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו" — על חשיבותו של הספר עבודה שבלב מאת הרב י"ד סולובייצ'יקקרומביין אליקים
גיליון ידאינדיבידואליזם וחברה, חירות ונורמה — קריאה חדשה בכתבי הראי"ה קוקרוזנק אבינועם
גיליון יאצדיקות ומיעוט הדמות — תגובה לאליעזר מלכיאל (אקדמות י)רוט מאיר
גיליון יאעל תפקידו הפנימי של ה"חוץ" — תגובה לרב דניאל גוטנמכר (אקדמות י)רוס תמר
גיליון טזהמשמעות מתגלה בהקשר — תגובה ליואל פינקלמן (אקדמות טז)רוס תמר
גיליון כאל נהיה סרבני גאולה — לצאת ממלכודת החרדיותשורק יואב
גיליון יגריקנות האנליטי — מסה בעקבות הספר 'שתי עגלות וכדור פורח'שנרב נדב
דקונסטרוקציה דקדושה - מבוא להגותו של הרב שג"ראורחים
אֵם כל ההתנתקויות - על הדחקתו של המטאפיזי בשיח התרבות בישראלאורחים