דף הבית > מאמרים > מאמרי כתב העת אקדמות (גליונות א' - כ"ב) > הלכה - תלמוד ותולדות ההלכה
מאמרים
  נושא מחבר לקריאה
גרנות גיליון ג' החוק הדתי ומנהג מקומי ב"כתובת בנין דיכרין"לבל רחל
גרנות גיליון ג' הנקה ונישואים: דין מינקת חברו בראייה היסטורית ענזי רקפת
ברכת אשר צג: גלגולי ברכה שנעלמה קוטנר ענת
ברכת חתנים: האם מניין גברים הוא הכרחי? + תגובות רבניםרגב אילת
גרנות גיליון ג' כי היא חברתך ואשת בריתך: שתי תכליות למוסד הנישואיןהרב ד"ר בני לאו
נשים וצדקה: לקט מקורות וילפנד יעל
גרנות גיליון ב'על זוכרי שבת ואינם שומריה - עיון בפסיקותיו של הרב עובדיה יוסף הרב ד"ר בני לאו
גרנות גיליון א'מעמדם של קידושי מומר בגזרות תתנ"ו ובגירוש ספרדרגב תניה
גיליון כ"געל שיבוש שנפל בתשובות הגאוניםבן מנחם חנינה
גיליון י"בכוחה של טעות- סוגיות בשפה ובפרשנותפרופסור שלום רוזנברג
גיליון י"בבביאת כל אדם הכתוב מדברלשם יהורם
גיליון דברכת "שלא עשני אשה" - האם יש אלטרנטיבה?בן-ארצי חגי
גיליון י"קהל שוגג ומי שחזקתו שוגג או טועה" - חילוניים וחילוניות בהלכהבן–נון יואל
גיליון טכיסוי ראש - דת משה או דת יהודית? - עיון במקורות ההלכהבר-אשר אליצור
גיליון הפתיחתא לפרק "ימי אידיהן" - שיעור מבוא ללימוד מסכת עבודה זרההרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון וצורה ותוכן בקנייני קידושיןהרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון זקניין כסף בקידושין - עיון בהיבטים הרעיוניים של קידושי כסףהרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון דעצמאות ומחוייבות פרשנית - על תפיסות פרשניות בספרות הרבניתווזנר שי ע'
גיליון זדור דור ופרשניו - עריכה ופרשנות בסוגיית "יציאת אמה עבריה במיתת אביה"יסלזון שמואל
גיליון ח"להחזיר עטרה ליושנה" - מאבקי חוץ ופנים של הרב עובדיה יוסףהרב ד"ר בני לאו
גיליון ישמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה - עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסףהרב ד"ר בני לאו
גיליון יאמה בין "קהל שוגג" ל"תינוק שנשבה"? — תגובה לרב יואל בן–נון (אקדמות י)אברהם מיכאל
גיליון ידקריאה מחודשת בתורת העונשים של חז"ל (על ספרו של א' שמש, עונשים וחטאים)אחיטוב יוסקה
גיליון יטמשנת תענית — דמותו של ציבור החי בצל הנידויאלדן יאיר
גיליון כבעיה הלכתית או תיקון חברתי? — על משמעות הפרוזבולביגמן דוד
גיליון יאכולם שוגגים — תגובה לתגובה (אקדמות יא)בן–נון יואל
גיליון יבהטעם כמעצב הלכה — עיון במצוות הדלקת נר שבתהרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון ידבכפיפה אחת — על אוטונומיה ושותפות במשפחההרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון טוהפרוטה והנפש — חשיבותם של הדברים ה"לא חשובים"הרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון טזניקיון הבית וטהרת הלב — על חקירות אחרונים (או: תודעה דיאלקטית) כמפת הסוגיה במדרש ובאגדה, בהלכה ובמנהגהרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון יחעגונות — עקרונות–על בהלכההרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון כעם הארץ — על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי– חברתיהרב ד"ר יהודה ברנדס
גיליון טועל אותנטיות ורלוונטיות בלימוד תורה — הלכה ואגדהועקנין רפי
גיליון טוהפרוזבול — בין פיקציה משפטית לדרמה הלכתית — שינוי או דינמיקה פרשנית?חֹשן דליה
גיליון יבבביאת כל אדם הכתוב מדבר — עקבות פרושיים, חסידיים וכיתתיים ביסודה של הלכהלשם יהורם
גיליון יחנוכרי ושור של נוכרי — על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגויד"ר יונתן פיינטוך
גיליון יבכוחה של טעות — סוגיות בשפה ובפרשנותפרופסור שלום רוזנברג
גיליון יטהרהורי עבודה זרהשנרב נדב
תעלומת 'מעשה דברוריא' הצעת פתרוןאורחים